Technik Administracji Zarządzenie Biurem – Szkoła Lublin

Technik Administracji Lublin - Szkoła Policealna Za Darmo

NOWOŚĆ


Technik Administracji - Szkoła w Lublinie


Technik administracji jest osobą zajmującą się gromadzeniem, obiegiem i archiwizowaniem dokumentacji oraz informacji w jednostce organizacyjnej w tym informacje ekonomiczne i statystyczne. Do najważniejszych zadań należy opracowywanie projektów aktów administracyjnych, prowadzenie postępowań kończących się wydaniem decyzji administracyjnych oraz sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych. Zajmuję się prowadzeniem podstawowej dokumentacji z zakresu księgowości, gospodaruje majątkiem jednostki oraz organizuje i nadzoruje prace pozostałych pracowników w przedsiębiorstwie.


Wiedza i umiejętności absolwenta


 • określanie rodzaju i zakresu działalności jednostki organizacyjnej
 • odbieranie i przekazywanie informacji za pomocą urządzeń biurowych
 • opracowywanie projektów aktów administracyjnych
 • rejestracja korespondencji
 • obsługa interesanta
 • przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych
 • przygotowanie akt do archiwizacji
 • sporządzanie i wypełnianie formularzy
 • porozumiewanie się w języku obcym w sprawach zawodowych
 • scharakteryzowanie zadania wykonywanego przez poszczególne komórki organizacyjne
 • prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej
 • redagowanie pism o charakterze informacyjnym i okolicznościowym
 • sporządzanie różnego rodzaju pism z zastosowaniem technik komputerowych
 • zorganizowanie stanowiska pracy zgodnie z wymaganymi zasadami ekonomii
 • obsługa podstawowych i specjalistycznych sprzętów biurowych
 • scharakteryzowanie strukturę zatrudnienia w jednostce
 • prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej

Kursy doszkalające


 • sekretariat
 • kadry i płace
 • księgowość

Perspektywa pracy


 • urzędy wojewódzkie
 • urzędy rejonowe
 • urzędy powiatowe i gminne
 • urzędy skarbowe
 • sądy
 • banki
 • firmy ubezpieczeniowe
 • firmy sektora prywatnego

Wymagane dokumenty


 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki

Plan nauczania


Miejscowości z których słuchacze uczęszczają na nasz kierunek Technik Administracji to: Lublin, Puławy, Chełm, Zamość.
Dołącz i Ty!