Technik weterynarii


Technik weterynarii współpracuje z lekarzem weterynarii w przychodniach, pokojach zabiegowych w lecznicach oraz podczas pracy w terenie. Sprawuje opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych. Wykonuje zabiegi sanitarno higieniczne i fizykoterapeutyczne, a także pobiera próby do badań laboratoryjnych. Może udzielać pierwszej pomocy zwierzętom w przypadku złamań, zranień, zadławienia, niedyspozycji żołądkowo-jelitowych oraz w przypadku porodu. Asystuje także przy zabiegach chirurgicznych. Technik weterynarii posiada wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt oraz hodowli i rozrodu. Potrafi rozpoznawać choroby zakaźne, pasożyty czy schorzenia spowodowane błędami żywieniowymi. Technika weterynarii powinny charakteryzować odpowiednie cechy, takie jak: odpowiedzialność, dokładność, precyzja w działaniu, szybkie podejmowanie decyzji oraz umiejętność pracy ze zwierzętami. Praca technika związana z kontrolą sanitarno – higieniczną zwierząt oraz z badaniami produktów pochodzenia zwierzęcego. Jest pracą bardzo odpowiedzialną i wymagającą koncentracji na wykonywanych czynnościach.


Wiedza i umiejętności absolwenta


 • wykonywanie zabiegów sanitarno-weterynaryjnych oraz zabiegów unasieniania zwierząt, poskramianie, unieruchamianie i kładzenie zwierząt oraz przygotowywanie pola operacyjnego
 • zapobieganie chorobom zwierząt oraz ocenianie stanu higienicznego i zagrożenia zdrowia zwierząt
 • pielęgnowanie zwierząt przed i po zabiegach chirurgicznych
 • przeprowadzanie szczepień, odrobaczania i oprysków zwierząt;
 • prowadzenie akcji odkażania zagród, placów spędowych, środków przewozu itp.
 • badanie zwierząt rzeźnych i mięsa
 • pełnienie nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad produkcją, składowaniem, transportem i obrotem artykułami żywnościowymi pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenie dokumentacji związanej z nadzorem weterynaryjnym (książki zabiegów, badań diagnostycznych, kart klinicznych zwierząt) i unasienianiem
 • określanie zagrożenia wynikającego z kontaktu ze zwierzętami chorymi
 • określanie prawidłowej i nieprawidłowej budowy oraz czynności organizmów zwierzęcych
 • wykonywanie podstawowych badań analitycznych tkanek i płynów ustrojowych zwierząt oraz środków spożywczych i produktów pochodzenia zwierzęcego na potrzeby diagnostyki oraz nadzoru sanitarno-weterynaryjnego
 • asystowanie przy zabiegach weterynaryjnych i chirurgicznych oraz przy sekcji
 • mycie, wyjaławianie, konserwacja narzędzi i sprzętu weterynaryjnego
 • przeprowadzanie korekcji racic, kopyt i rogów
 • zakładanie opatrunków, wykonywanie zleconych wstrzykiwań podskórnych i domięśniowych oraz udzielanie zwierzętom pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
 • przeprowadzanie zabiegów unasieniania zwierząt, z zapewnieniem właściwych warunków zoohigienicznych
 • prowadzenie instruktażu w zakresie biologicznego odkażenia nawozu, żywienia zwierząt i higieny produkcji zwierzęcej

Perspektywa pracy


 • zakładach leczniczych dla zwierząt
 • morganach inspekcji weterynaryjnej
 • może również prowadzić własną działalność w ramach hodowli zwierząt, doradztwa hodowlanego czy usług inseminacyjnych

Wymagane dokumenty


 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki

План навчання