Technik Rachunkowości


Technik rachunkowości potrafi stosować narzędzia rachunkowości finansowej, kontrolować i kwalifikować dowody do księgowania, przeprowadzić analizę finansową i ocenić kondycję finansową jednostki organizacyjnej oraz zastosować oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospodarczych i sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego. Ponadto potrafi sporządzić dokumentację pracowniczą i rozliczyć wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych.
W zakresie rozliczeń z instytucjami publicznoprawnymi potrafi sporządzać ewidencje i deklaracje podatkowe oraz dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.


Wiedza i umiejętności absolwenta


 • wykorzystanie wybranych programów komputerowych i kadrowo – płacowych
 • znajomość obsługi komputerowej księgi przychodów rozchodów, system finansowo – księgowy
 • inne systemy ekonomiczno – finansowe
 • redagowanie dokumentów dotyczących spraw osobowych, spraw związanych z transakcjami kupna – sprzedaży oraz innych spraw związanych z rachunkowością i finansami przedsiębiorstwa, banku, urzędu skarbowego
 • wykorzystywanie zakładowego planu kont w ewidencji operacji gospodarczych
 • zinterpretowanie zapisów księgowych
 • sporządzanie podstawowych sprawozdań finansowych, bilansów, rachunów zysków i strat itp.
 • przeprowadzanie analiz ekonomicznych i dokonywanie oceny procesów gospodarczych
 • sprawne liczenie i szacowanie wyników obliczeń
 • przechowanie dokumentacji księgowej
 • prowadzenie rachunkowości
 • rozliczanie danin publicznych
 • rozliczanie wynagrodzeń
 • rozliczanie składek pobieranych przez ZUS

Kursy doszkalające


 • Kurs asystenta samodzielnego księgowego
 • Kurs na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Kurs excel dla księgowych

Perspektywa pracy


 • biuro rachunkowe
 • jednostki finansów publicznych
 • organizacje gospodarcze
 • przedsiębiorstwa
 • instytucje finansowe
 • kancelarie doradcze i audytorskie
 • działy finansowe
 • księgowość
 • urzędy i instytucje

Wymagane dokumenty


 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki

Plan nauczania