Педагогічний курс


Kurs pedagogiczny


Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne ubiegają się o uzyskanie prawa do nauczania zawodu. Kurs przygotowuje pracodawców bądź pracowników do pracy z młodzieżą jak i osobami dorosłymi. Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnego planowania, organizowania i wykonywania dotyczących kształcenia zawodowego. Ukończenie kursu uprawnia do przyjmowania młodocianych pracowników w zakładach usługowych, placówkach handlowych i zakładach produkcyjnych. Uczestnicy zostaną zaopatrzeni w materiały potrzebne do opanowania zagadnień wymaganych do zdania egzaminu oraz wykaz lektur uzupełniających. Całość tematyki zostanie wyłożona stacjonarnie w formie wykładów i zakończona zostanie egzaminem sprawdzającym wiedzę.


Cennik


  • 1299 zł

System stacjonarny oraz weekendowy.
Zniżka dla studentów i absolwentów NASZEJ SZKOŁY -100zł.
Liczba godzin: 80 – (w tym 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10godzin praktyki metodycznej).


Terminy


  • luty 2018

W sytuacji kiedy nie zbierze się odpowiednia liczba osób w danym terminie, kurs przenoszony jest na termin kolejny.


Wymagania


Wymagania wstępne:uczestnik powinien posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, albo w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będzie nauczać lub:

  • świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będzie nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać
  • świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego
  • świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będzie nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego
  • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będzie nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać.

Absolwent otrzymuje


  • Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje “Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla instruktorów praktycznej nauki zawodu”